Våfflans valpar 5 veckor

 

Hane

 

Hane

 

Tik

 

Tik

 

Tik

 

Tik